POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’exploració del web de la Fundació el Maresme i de qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, implica que l’usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta la política de privacitat d’aquest lloc web. En cas que no estigui d’acord amb les condicions descrites en aquests textos legals, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web.

Tractament de dades de l’usuari:

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els correus electrònics disponibles a la nostra web està autoritzant expressament a la Fundació el Maresme al tractament de les seves dades personals per a les següents finalitats:

– Millorar i personalitzar l’experiència de l’usuari del lloc web.
– Atender las peticiones o consultas que nos envíe,,ca,Facilitar el contacto con los diversos centros de la Fundación el Maresme para gestionar su aportación y / o col,,ca,ción con estos centros,,ca,Envío de información sobre los servicios de la Fundación el Maresme que haya sol,,ca,licitado mediante los formularios de la web,,ca,por email o por cualquier otro medio,,ca,Estos datos se incluirán en un fichero titularidad de la Fundación el Maresme,,ca,que contará con todas las medidas de seguridad,,ca.
– Facilitar el contacte amb els diversos centres de la Fundació el Maresme per gestionar la seva aportació i/o col·laboració amb aquests centres.
– Enviament d’informació sobre els serveis de la Fundació el Maresme que hagi sol·licitat mitjançant els formularis de la web, per e-mail o per qualsevol un altre mitjà.

Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat de la Fundació el Maresme que comptarà amb totes les mesures de seguretat, necesarias y exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento,,ca,UE,,it,y demás legislación complementaria,,ca,La Fundación el Maresme no cederá o comunicará a terceros los datos recabados sin previo consentimiento expreso del usuario o usuaria,,ca,excepto en los casos en que la comunicación sea necesaria para prestarle el servicio que el usuario o usuaria nos haya sol,,ca,oferta,,ro,El usuario o usuaria responderá,,ca,en cualquier caso,,ca (UE) 2016/679 del 27 d’Abril, i altra legislació complementària.

La Fundació el Maresme no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en els casos en què la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se la Fundació el Maresme el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Drets ARC

El titular de les dades pot exercir els seus drets davant la Fundació el Maresme en qualsevol moment de conformitat amb el RGPD (UE) 679/2016 del 27 d’Abril. Según, el titular de les dades té dret a obtenir la confirmació de l’existència o no de dades personals que li concerneixen i la seva comunicació de forma intel·ligible; a obtenir indicacions sobre l’origen de les dades, les finalitats del processament, els mètodes de processament, el Responsable del Fitxer i les parts a les quals es poden comunicar les dades; el fet que les dades siguin corregides, complementades i actualitzades, així com eliminades o transformades de forma anònima. Per a tot això, pot enviar un e-mail a fundaciomaresme@fundaciomaresme.cat especificant quin és el dret que desitja exercir.