El procés d’entrada al CDIAP

Acollida, valoració i diagnòstic

Qui, com i quan consultar

Les famílies poden consultar al servei per indicació d’un professional:pediatres, mestres, treballadors socials o bé per iniciativa pròpia sense cap derivació específica.

El desenvolupament  de l’infant:

  • és un procés dinàmic que es produeix per la  interacció fluctuant  de factors molt diversos, des de ambientals fins a genètics. 
  • és un procés continuat. Cada nou assoliment amplia les habilitats que ja s’havien adquirit. L’infant es recolza en les seves adquisicions per construir nous aprenentatges  
  • és un procés no uniforme. Cada infant es un esser únic amb el seu propi ritme d’aprenentatge i amb característiques, interessos i necessitats pròpies.  Tot i això no hem d’oblidar que hi ha un moment i una edat apropiada per la consecució de las diferents habilitats.  

 

Cada família teniu el vostre moment.  

No deixeu de banda els vostres dubtes i, si us cal, compartiu-los amb el/la vostre pediatra de referència  amb l’Escola Bressol, o amb la mestre etc., perquè poden ajudar-vos  a pensar i prendre una decisió.
Malgrat tot, si continueu amb dubtes o preocupacions, val la pena consultar-nos el més aviat possible. La demanda sempre l’ha de fer la família.

Acollida, valoració i diagnòstic

En una primera visita, s’acullen les preocupacions de la família i es recullen les dades que en cada cas es requereixen, a fi de conèixer la història de l’infant i la seva família. Posteriorment es fan unes observacions del nen a fi de conèixer-lo de manera global i poder explorar els aspectes del seu desenvolupament.

Després d’aquestes visites d’observació, l’equip es reuneix i elabora un diagnòstic, planifica l’atenció terapèutica i assigna a cada família el terapeuta que es creu que pot donar millor resposta a les seves necessitats.

Finalment es cita la família per fer l’entrevista de devolució, on s’informa als pares o tutors del què s’ha observat i s’ofereix una proposta terapèutica a fi de poder ajudar al seu fill en el desenvolupament i acompanyar-los a ells en aquest procés.