LLARS RESIDÈNCIA I SERVEI D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA VIDA INDEPENDENT

El Servei d’Habitatges té per objecte proporcionar atenció i acompanyament en una llar substitutòria o pròpia, amb qualitat de vida i benestar a persones adultes amb una discapacitat intel•lectual en grau igual o superior al 33%, de la comarca del Maresme.
Els objectius del Servei són:
•    Donar resposta a les necessitats individuals d’atenció i socialització de les persones que hi viuen. Vetllant pel seu desenvolupament integral i afavorint la seva autonomia.
•    Donar als usuaris/es una bona atenció vetllant i prioritzant tant la convivència i el vincle a la llar com la participació en la comunitat.

MODALITATS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
•    Servei de Llars-Residència
•    Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent (SASVI)

LLARS – RESIDÈNCIA

Són serveis d’acolliment residencial substitutoris de la pròpia llar, que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb discapacitat intel•lectual quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a casa seva, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions sòcio familiars i assistencials adequades.
En són usuaris/es, les persones amb discapacitat que necessiten, de forma permanent o temporal, supervisió i ajuda per a les activitats de la vida diària.
Atès l’horari i el funcionament de les llars-residència, les persones que hi viuen requereixen d’una activitat diària (centre ocupacional, centre especial de treball…) complementària.

SERVEI D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA VIDA INDEPENDENT (SASVI)

El Servei d’Acompanyament i Suport en la Vida Independent (SASVI) de la Fundació el Maresme proporciona a aquelles persones amb discapacitat intel•lectual amb un nivell alt d’autonomia i capacitats, una sèrie de suports puntuals i intermitents que els faciliten la seva integració social i els permet de portar una vida desinstitucionalitzada i independent al seu domicili particular, ja sigui de lloguer o en propietat, sols o acompanyats.

logo del bar del cafè nou_ceo del maresmeCDIAP_40 ANYS_vA