EL SECTOR DE LA DISCAPACITAT ES VEU DESBORDAT

Reportatge d’El Punt Avui

El sector de la discapacitat es veu desbordat

  •  S’han detectat 44 contagis a residències i traslladen 21 persones a la Casa del Mar de Barcelona per aïllar-les

El Depar­ta­ment d’Afers Soci­als va infor­mar ahir que s’han detec­tat 44 casos de per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat que han donat posi­tiu per coro­na­vi­rus en residències. Aquests casos s’han produït en 23 dels 389 cen­tres exis­tents. Amb l’objec­tiu que no es repe­tei­xin els focus de con­tagi que s’han vis­cut en algu­nes residències de gent gran, s’ha deci­dit aïllar els casos de les per­so­nes dis­ca­pa­ci­ta­des que pre­sen­ta­ven símpto­mes. Per fre­nar el nom­bre de con­ta­gis, Afers Soci­als ha recol·locat 21 per­so­nes de qua­tre residències de Bar­ce­lona a la Casa del Mar, que té una capa­ci­tat màxima de 25 pla­ces. La situ­ació per afron­tar la crisi del coro­na­vi­rus és crítica per al sec­tor de la dis­ca­pa­ci­tat, que està fent un esforç per garan­tir els ser­veis assis­ten­ci­als a aquest col·lec­tiu espe­ci­al­ment vul­ne­ra­ble. “A les residències no hi ha espai, amb mol­tes habi­ta­ci­ons com­par­ti­des, ni recur­sos per fer un aïlla­ment, i ens fal­ten pro­fes­si­o­nals”, asse­gura Víctor Galmés, gerent de l’asso­ci­ació Din­cat, que aplega prop de 300 enti­tats que tre­ba­llen amb per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat intel·lec­tual i del desen­vo­lu­pa­ment. Unes man­can­ces que se sumen a les quei­xes per la falta de mate­rial sani­tari de pro­tecció i els tests per als tre­ba­lla­dors.

Les enti­tats soci­als recla­men al govern que es reco­ne­gui la tasca que s’està fent i que men­tre duri l’estat d’alarma es garan­teixi el finançament dels ser­veis. Des de la Con­fe­de­ració del Ter­cer Sec­tor Social de Cata­lu­nya s’insta al paga­ment de fac­tu­res pen­dents a les enti­tats i el paga­ment ínte­gre dels ser­veis que han estat atu­rats per la pandèmia, i no com es pro­posa del 85% de l’import.

Tren­car amb la rutina

El centre especial de treball de la Fundació Maresme manté sota mínims l’activitat EPA.

En l’àmbit labo­ral les enti­tats que s’han pogut man­te­nir han reduït l’acti­vi­tat dels cen­tres espe­ci­als de tre­ball que ocu­pen per­so­nes dis­ca­pa­ci­ta­des. La reco­ma­nació ha estat con­fi­nar-se a casa, alguns sense família i amb la super­visió dels moni­tors que els visi­ten, i uns pocs s’orga­nit­zen amb torns. “N’hi ha molts que volen venir, perquè és una rutina, però la reco­ma­nació és que es que­din a casa”, explica l’Adri­ana Barbària, cap del reci­clatge del CEO de la Fun­dació Maresme, que des de fa set­ma­nes han extre­mat les mesu­res de pro­tecció amb els que van a tre­ba­llar. Cada matí els pre­nen la tem­pe­ra­tura i se super­visa que por­tin els guants i les mas­ca­re­tes per fer les fei­nes de mani­pu­lats. La reco­llida de resi­dus els ha bai­xat, però garan­tei­xen el ser­vei a boti­gues i farmàcies, on només es des­pla­cen amb fur­go­ne­tes amb dues per­so­nes. “Fa anys que llui­tem per la igual­tat d’opor­tu­ni­tats, però tenim por i patim per com afec­tarà la con­tinuïtat labo­ral”, asse­gura la res­pon­sa­ble del ser­vei.

LA FRASE
A les residències no tenim espai ni els recursos per fer cap aïllament i ens falten professionals
Víctor Galmés
GERENT ASSOCIACIÓ DINCAT

LA XIFRA

8.122
Són les places residencials que hi ha a Catalunya per atendre persones amb discapacitat.