150 MASCARETES SOLIDÀRIES

Hem rebut 150 marcaretes solidàries de persones voluntàries que les confeccionen de forma artesanal a casa seva. Moltíssimes gràcies a Mascaretes Solidàries pel vostre altruisme i per ajudar-nos a evitar que el Covid19 entri a la residència Llar Santa Maria i a les llars-residència de l’Entitat!!


EL CEO DEL MARESME DONA SERVEI A LES ACTIVITATS ESSENCIALS

Al CEO del Maresme continuem treballant presencialment en serves essencials com són la recollida selectiva de residus i el servei neteja, tot i que només ho fem amb el 8% de la plantilla. Tot per seguir donant servei a negocis i empreses que no poden aturar-se en el context d’estat d’alarma, com és el cas de les farmàcies.

Fes clic aquí per veure el testimoni de la farmàcia del carrer Albert Esteve de Mataró

Ens preocupa com afectarà l’estat d’alarma a la continuïtat laboral. Tot i així, agraïm que bona part dels clients públics, principalment ajuntaments, i d’altres de privats estiguin mostrant la seva voluntat de continuar fent front els pagaments dels serveis contractats. Valorem aquest compromís econòmic, donat que està ajudant al nostre centre especial de treball a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat.

Des del CEO del Maresme, però, estem estudiant fórmules per recuperar parcialment el servei que no s’està podent donar aquests dies.
Gràcies per la confiança!

També vetllem cada dia per les necessitats emocionals de tot l’equip del CEO del Maresme, oferint suport psicològic als qui ho necessitin.
#totaniràbé !!

 

 

 

PORTAL DE VÍDEOS I RECURSOS DURANT EL CONFINAMENT

Per tal de continuar molt a prop de persones ateses, famílies, empreses, i equips dels diferents centres i serveis que estan a casa, hem creat el portal Tot anirà bé – Fundació el Maresme. Neix com a instrument gràfic i de recursos per fer front el confinament. En ell trobareu els següents blocs:

 • Les famílies des de casa
 • Els professionals seguim treballant
 • Recursos des del confinament: contes, activitats creatives, sensorials i esportives, vídeo-receptes, recursos psicològics, etc.
 • Informació, mesures preventives i recursos

A CAN PARCALA SEGUIM CUIDANT DE LES ABELLES

Ja ho va dir Einstein: “Sense les abelles i la seva pol·linització, l’home només sobreviuria 4 anys”. Són essencials per al manteniment del nostre ecosistema. Per això nosaltres, a Can Parcala, les continuem cuidant i mimant. Un dels nostres abellaires, en Txema, reflexiona sobre els aprenentatges que podem extreure de l’estat d’alarma i de l’organització social de les nostres amigues les abelles en el següent vídeo:

Fes clic sobre la imatge per veure el vídeo

 

CREATIVITAT PER FER FRONT EL CORONARIVUS

Des dels Serveis d’Habitatge de la Fundació el Maresme sempre estem 24h al dia 365 dies l’any vetllant pel benestar de persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a llars residència, centres assistencials o pisos tutelats.

Ara, amb el confinament i el trencament de rutines i sortides que implica, hem establert uns protocols de seguretat exemplars i hem après a realitzar feines pròpies de personal sanitari.

També hem adaptat la cobertura 24h, buscant l’equilibri entre oferir el millor servei amb el mínim personal possible, i estem gestionant  la convivència entre persones amb capacitats cognitives diferents en circumstàncies gens fàcils a base de grans dosis de creativitat i d’imaginació. Us mostrem alguns exemples dels vídeos elaborats pels professionals de la residència Llar Santa Maria, llars-residència i Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent (SASVI) durant els primers 15 dies de confinament:

DONACIÓ SOLIDÀRIA DE PANTALLES PROTECTORES

Comencem la setmana agraint a la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPPCAT) i a #libreguard per la donació solidària de 50 pantalles de protecció desenvolupades per l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny de Barcelona per evitar l’avenç del coronavirus en persones amb pluridiscapacitat.
Moltes gràciesdes de la nostra residència Llar Santa Maria!

SOM MÉS COMUNITAT QUE MAI!

Aquests dies de confinament estem separats, però alhora continuem molt a prop!

Ens satisfà sentir com, entre tots i totes, persones ateses, famílies, equips de professionals, ciutadania, empreses, entitats, administracions-, estem aportant el nostre granet de sorra davant aquesta complexa realitat.

Ens adaptem als canvis. A la Fundació el Maresme estem aprenent noves eines i maneres de treballar i acompanyar per aprofundir en la millora de l’atenció tècnica. Us mostrem alguns exemples en aquest vídeo-resum dels primers 15 dies de confinament per fer front el coronarivus.

Tot anirà bé perquè Junts contruïm futur!

ENS ARRIBEN MASCARETES SOLIDÀRIES

Lesperit solidari d’empreses, associacions i ajuntaments de la comarca es palpa a la Fundació el Maresme.

Davant la necessitat de mascaretes protectores, especialment per als nostres centres residencials, ens n’han fet arribar moltes (tant de quirúrgiques com de cotó), Mamis and Minis, el Grup de PatchWork de l’Espai Gatassa, Vilaseca SA, Textil Carreras, l’Hermandad Jesús de Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza i l’Ajuntament d’El Masnou.

Moltíssimes GRÀCIES de part de tot l’equip de La Fundació el Maresme!

 

EL GOVERN ESCOLTA LES NECESSITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL

Avui, 26 de març, aplaudim i celebrem que el Govern hagi escoltat les necessitats i demandes fetes arribar per part de les entitats proveïdores de serveis socials davant la situació d’estat d’alarma actual. El conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha afirmat que:

 • El Departament no suspendrà cap contracte i finançarà el 100% dels imports, també en serveis que han tancat, per assegurar els ingressos del sector que atén a persones vulnerables.
 • S’aplicaran mesures excepcionals d’organització i recursos humans per mobilitzar tot el personal disponible en els àmbits on es necessiti, especialment el residencials i d’atenció domiciliària

Aquest dimarts passat, 24 de març, el Govern de la Generalitat anunciava noves instruccions de pagament per a les entitats socials en el marc de l’estat d’alarma actual que les entitats socials sense ànim de lucre desaprovàvem:

 • Només pagaria el 85% de les factures dels serveis “tancats”
 • Les entitats socials havíem d’assumir les despeses extraordinàries per materials de protecció i neteja

La resposta de totes les entitats socials no es va fer esperar. Comunicats conjunts a través de les associacions de les quals en formem part, com dincat, FEPCCAT, La Confederació i la Taula del Tercer Sector Social, i viralització de missatges a les xarxes adreçats a l’administració pública, recordant que aquesta emergència sanitària i social arriba després de deu anys d’infrafinançament i de retallades en els serveis públics d’atenció a les persones i, per tant, la capacitat de resistència econòmica de les entitats socials és feble.

En aquest sentit vam demanar:

 • La necessitat de mantenir el 100% del pagament dels serveis d’atenció a les persones prestats per les entitats socials sense ànim de lucre, encara que estiguin tancats, i que el personal pugui donar suport a altres àmbits com per exemple el residencial.
 • Que s’abonin les factures de despeses extraordinàries per garantir les mesures de protecció sanitàries establertes així com els pagaments pendents, per assegurar l’ocupació, la sostenibilitat de les organitzacions i, sobretot, preservar la continuïtat de l’atenció a les persones en moments de màxima complexitat social com aquests. La societat catalana necessita un Tercer Sector Social fort, ja que és sens dubte un actor clau per l’Estar del Benestar del país.

Tot el sector social, i en el nostre cas el de la discapacitat intel·lectual, tenim una clara vocació de servei públic. Per això, davant moments difícils i d’excepcionalitat com aquests, volem i estem demostrant una màxima capacitat d’estar al costat de les persones i de recolzament mutu. Recordem que des del primer moment del decret d’estat d’alarma, malgrat que alguns serveis s’haguessin de tancar formalment, les plantilles de la Fundació el Maresme i de la resta d’entitats socials segueixen treballant, sovint més enllà de les seves possibilitats, fent teletreball, teleacompanyant a famílies i persones ateses donant suport emocional, oferint consells i propostes d’activitats, enviant material i recursos, així com oferint suport als serveis residencials, que són els que estan al peu del canó fent atenció directa i suport domiciliari a persones vulnerables.

Comunicat sencer del govern, aquí

 

EL SECTOR DE LA DISCAPACITAT ES VEU DESBORDAT

Reportatge d’El Punt Avui

El sector de la discapacitat es veu desbordat

 •  S’han detectat 44 contagis a residències i traslladen 21 persones a la Casa del Mar de Barcelona per aïllar-les

El Depar­ta­ment d’Afers Soci­als va infor­mar ahir que s’han detec­tat 44 casos de per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat que han donat posi­tiu per coro­na­vi­rus en residències. Aquests casos s’han produït en 23 dels 389 cen­tres exis­tents. Amb l’objec­tiu que no es repe­tei­xin els focus de con­tagi que s’han vis­cut en algu­nes residències de gent gran, s’ha deci­dit aïllar els casos de les per­so­nes dis­ca­pa­ci­ta­des que pre­sen­ta­ven símpto­mes. Per fre­nar el nom­bre de con­ta­gis, Afers Soci­als ha recol·locat 21 per­so­nes de qua­tre residències de Bar­ce­lona a la Casa del Mar, que té una capa­ci­tat màxima de 25 pla­ces. La situ­ació per afron­tar la crisi del coro­na­vi­rus és crítica per al sec­tor de la dis­ca­pa­ci­tat, que està fent un esforç per garan­tir els ser­veis assis­ten­ci­als a aquest col·lec­tiu espe­ci­al­ment vul­ne­ra­ble. “A les residències no hi ha espai, amb mol­tes habi­ta­ci­ons com­par­ti­des, ni recur­sos per fer un aïlla­ment, i ens fal­ten pro­fes­si­o­nals”, asse­gura Víctor Galmés, gerent de l’asso­ci­ació Din­cat, que aplega prop de 300 enti­tats que tre­ba­llen amb per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat intel·lec­tual i del desen­vo­lu­pa­ment. Unes man­can­ces que se sumen a les quei­xes per la falta de mate­rial sani­tari de pro­tecció i els tests per als tre­ba­lla­dors.

Les enti­tats soci­als recla­men al govern que es reco­ne­gui la tasca que s’està fent i que men­tre duri l’estat d’alarma es garan­teixi el finançament dels ser­veis. Des de la Con­fe­de­ració del Ter­cer Sec­tor Social de Cata­lu­nya s’insta al paga­ment de fac­tu­res pen­dents a les enti­tats i el paga­ment ínte­gre dels ser­veis que han estat atu­rats per la pandèmia, i no com es pro­posa del 85% de l’import.

Tren­car amb la rutina

El centre especial de treball de la Fundació Maresme manté sota mínims l’activitat EPA.

En l’àmbit labo­ral les enti­tats que s’han pogut man­te­nir han reduït l’acti­vi­tat dels cen­tres espe­ci­als de tre­ball que ocu­pen per­so­nes dis­ca­pa­ci­ta­des. La reco­ma­nació ha estat con­fi­nar-se a casa, alguns sense família i amb la super­visió dels moni­tors que els visi­ten, i uns pocs s’orga­nit­zen amb torns. “N’hi ha molts que volen venir, perquè és una rutina, però la reco­ma­nació és que es que­din a casa”, explica l’Adri­ana Barbària, cap del reci­clatge del CEO de la Fun­dació Maresme, que des de fa set­ma­nes han extre­mat les mesu­res de pro­tecció amb els que van a tre­ba­llar. Cada matí els pre­nen la tem­pe­ra­tura i se super­visa que por­tin els guants i les mas­ca­re­tes per fer les fei­nes de mani­pu­lats. La reco­llida de resi­dus els ha bai­xat, però garan­tei­xen el ser­vei a boti­gues i farmàcies, on només es des­pla­cen amb fur­go­ne­tes amb dues per­so­nes. “Fa anys que llui­tem per la igual­tat d’opor­tu­ni­tats, però tenim por i patim per com afec­tarà la con­tinuïtat labo­ral”, asse­gura la res­pon­sa­ble del ser­vei.

LA FRASE
A les residències no tenim espai ni els recursos per fer cap aïllament i ens falten professionals
Víctor Galmés
GERENT ASSOCIACIÓ DINCAT

LA XIFRA

8.122
Són les places residencials que hi ha a Catalunya per atendre persones amb discapacitat.